Финансови аспекти на реформата в съдебната система

Автор: Павлина Петрова, финансов експерт

Резюме

Финансовият анализ обхваща състоянието на бюджета на съдебната власт в условия на съдебната реформа в България за периода 2014 – 2019 година. Целта на анализа е да предостави информация за процеса на бюджетиране за правосъдие в България като организация, управление, прозрачност, целеполагане и отчитане на резултати спрямо заложени цели, тенденции в разходната и приходната части на бюджета на съдебната власт, както и да оцени ефекта от вложените в съдебната реформа публични средства.

В рамките на анализа се изследва програмното бюджетиране на централно ниво в съдебната власт, както и планирането на бюджета във връзка с постигането на предварително зададени резултати. Анализът обхваща финансирането съдебната власт и до каква степен то е обвързвано със заложени цели, дейности, натовареност и обективна оценка на разходите по видове преписки и дела така, че да се постигне адекватно финансиране на правораздаването като основна държавна функция. Докладът анализира публичната информация за индикатори и мерки за въвеждане и изпълнение на ефективни мерки за децентрализация на планирането и изпълнението на бюджета, които са обвързани с изисквания за повишена прозрачност, публичност и отчетност на резултатите, както и изпълнението на целите и планирането на разходите и дейността на всяка структура на съдебната власт в съответствие с локално планирани приоритети.

Съдържание

  1. Съдебната реформа в България
  2. Нормативна рамка за изготвяне, приемане и отчитане на бюджета на съдебната власт
  3. Органи отговорни за съставяне, приемане и изпълнение на бюджета на съдебната власт
  4. Процедура по приемане и изпълнение на бюджета на съдебната власт
  5. Отчитане и планиране на бюджета на съдебната власт
  6. Публични разходи за правосъдие
  7. Изводи