Приложение №1 - Заявление по Закона за достъп до обществена информация

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

По повод изпълнението на проект „Инструментариум за базиран на данни граждански мониторинг и контрол на реформата в съдебната система“ финансиран по оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) и на основание чл. 3 и чл. 4 от Закона за достъп до обществена информация, моля да ни бъде предоставена информация по следните въпроси, касаещи събирането, организирането и съхранението на данни във Вашия съд:

  1. Какви информационни масиви съхранява Вашия съд в електронен вид? (например – деловодни системи, регистри, файлови сървъри)
  2. Къде се съхраняват информационните масиви, които събира Вашия съд? (например – собствени сървъри, намиращи се в сградата на съда; облак на съдебната система; наети сървъри; софтуер като услуга)
  3. С какви нормативни актове и/или вътрешни документи е регламентиран достъпа до масивите с електронни данни във Вашия съд?
  4. Съществува ли във Вашия съд процедура за проверка относно това дали има лица, които имат достъп до електронни масиви, въпреки че не би следвало да имат такъв, съгласно тяхната длъжностна характеристика?
  5. Съществува ли във Вашия съд процедура по отнемане на достъп до информационните масиви при напускане на служител? Ако да, с какъв акт се случва това?
  6. Извършват ли се във Вашия съд одити на достъпа на служителите до базите данни, сигурността на мрежата, работещите в нея услуги и актуалността на софтуерните компоненти?
  7. Остава ли одитна следа в информационните системи за всяко от действията на отделните служители? Ако да, извършва ли се автоматичен и /или ръчен анализ на одитните следи? Колко често?
  8. Колко често се архивират електронните системи и данните? Къде и за какъв период от време се съхраняват архивите?
  9. Има ли разписани процедури за възстановяван на информацията при настъпването на събития с непреодолима сила („disaster recovery“ процедури), по отношение на експлоатацията на електронните системи и масивите с бази данни, във Вашия съд? Ако да, провеждани ли са стрес тестове за на тяхната ефективност?