За проекта

Проектът си поставя за цел да осигури информационна и аналитична платформа и инструментариум за базиран на данни граждански мониторинг на реформата в съдебната система, както и да анализира и направи независима оценка на публично достъпните данни относно натовареността и ефективността на системата.

Проектът е насочен към и всички заинтересовани страни в процеса, като основните групи към които е насочен проекта са представители на изпълнителната власт, съдилища, професионални организации, както и към граждани, граждански организации и бизнес.

Основните дейности по проекта са развити в три направления:

  • документално, което съдържа преглед на документи и интернет страници, обобщение на заявления за достъп до информация, систематизиране и класифициране на налични набори от данни и събирането им в обща база данни, провеждане на фокус групи;
  • аналитично, което включва обработка и анализ на събраната информация, разработване на интерактивно табло за повторна употреба и визуализация на наличните и обработени данни, методологическа рамка и матрица от индикатори за оценка и изготвяне на правен, финансов и статистически анализ;
  • комуникационно, в което се предвиждат провеждането прес-конференции, кръгли маси и и заключителна конференция, както и публикации в електронни и печатни медии.

Очакваните резултати от проекта са изготвени конкретни препоръки за справяне с очертаните предизвикателства, информирано включване на широк кръг заинтересовани страни в контрола и мониторинга на реформата, разработени инструменти за продължаваща обективна оценка на ефективността на съдебната реформа от различни заинтересовани страни, създаден механизъм и инструментариум за граждански мониторинг, базиран на данни.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Той е иницииран е в рамките на процедура „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ /BG05SFOP001-3.003/.