Преглед, инвентаризация и каталогизиране на законодателните инициативи и промени, свързани със съдебната реформа в България

Автор: Цветомир Тодоров - юрист, д-р Теодор Славев - политолог

Резюме

Правният анализ представя преглед, инвентаризация и каталогизиране на законодателните инициативи и промени, свързани със съдебната реформа в България в периода 2014 -2019 година. В обхвата на анализа са включени и агрегирани всички промени в Конституцията на Република България (КРБ) от периода на нейното приемане през 1991 г. до последните промени , приети през декември 2015 г, както и всички изменения в устройствения Закон за съдебната власт.

В първата част на анализа са представени, инвентаризирани и каталогизирани всички законодателни инициативи, касаещи реформата в съдебната власт. Втората част на анализа разглежда на статистическо ниво взаимовръзките между законодателната динамика от една страна и функционалните промени в Закона за съдебната власт, от друга. Втората част на проучването представя модел за това как могат да бъдат анализирани данните по начин, по който да бъдат полезни, с оглед вземането на информирани и компетентни политически решения.

Съдържание

 1. Въведение
 2. Първа част
 3. Промени в КРБ от приемането ѝ до декември 2015 г.
 4. Инициативи за изменение на ЗСВ (2008-2019 г.)
 5. Инициативи за изменения ЗСВ по години
 6. Инициативи за промяна на ЗСВ от приемането му до края на 2019 г. - основни теми и вносители
 7. Втора част
 8. Дял на осъществените промени в ЗСВ по години
 9. Дял на промените по орган
 10. Тип на промени на органите, спрямо работната класификация, на база промените в ЗСВ за периода 2008 - 2019 г.
 11. Заключение

 • Начало
  • Изследвания
   • Преглед, инвентаризация и каталогизиране на законодателните инициативи и промени, свързани със съдебната реформа в България